Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Vad är molnsäkerhet?

Molnsäkerhet är den gren av cybersäkerhet som handlar om molndata och infrastruktur. Molnsäkerhetsverktyg håller informationen säker utan att äventyra användarens möjlighet att enkelt få åtkomst till den.

Molnsäkerhet.
Kvinna använder en bärbar dator för att komma åt molnet på ett säkert sätt.

Varför är molnsäkerhet viktigt?

Molnsäkerhet är viktigt eftersom användningen av molnet ökar din attackyta – det öppnar upp nya vägar för hackare att kompromettera ditt nätverk. Genom att använda molntjänster utan adekvata molnsäkerhetsåtgärder bjuder du in till datastöld, förstörelse av känsliga filer och förfalskade fjärrinloggningar till ditt system.

Molnsäkerhet är även obligatoriskt om din organisation lagrar personuppgifter i molnet. Enligt de flesta dataskyddslagarna måste företag vidta lämpliga åtgärder för att hålla privat information säker, oavsett var de lagras. Det övergripande ansvaret för förlusten av data ligger hos dig, inte hos din molntjänstleverantör.

Man kommer åt sina data på ett säkert moln.

Slutligen, om du är klar med att migrera ditt arbete till molnet, kommer du att upptäcka att molnsäkerhet erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella cybersäkerhetsåtgärder. Precis som med molntjänster skär en centraliserad strategi för säkerhet ner på hårdvara, utrymme och personalkostnader, underlättar enhetens uppdateringar och konfiguration samt hjälper till att hantera kriser.

Hur fungerar molnsäkerhet?

För att förklara hur molnsäkerhet fungerar är det enklast att föreställa sig hela säkerhetsinfrastrukturen som en uppsättning skyddande lager över dina data. I varje steg implementeras olika molnsäkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, skydda data och återställa förluster.

Två skyddssköldar med NordVPN-ikoner på.

Styrning

I toppen har vi policyer för förebyggande, upptäckt och begränsning av hot. Detta inkluderar kunskap om hot i stort, policyer gällande säkert beteende på nätet samt utbildning inom cybersäkerhet för personal. Styrningspolicyer syftar till att neutralisera attacker på molnet innan de hinner genomföras.

Olika typer av data i olika filformat som skyddas av molnsäkerhet.

Fördelning

Segmentering avser att resa barriärer kring din molninfrastruktur för att förhindra extern åtkomst. Utan dessa åtgärder kan hackare helt enkelt valsa in och skapa förödelse. Segmentering kan uppnås genom att använda brandväggar för att blockera obehörig internettrafik, hålla olika organisationer på samma server separat och dela upp datacenter i säkerhetssektorer för extra flexibilitet

En person som använder NordVPN och Nordpass på sin smartphone.

Identitet och åtkomst

Alla molndatasystem måste noggrant hantera privilegier gällande användaråtkomst för att förhindra dataförlust på grund av oerfarna eller skadliga aktörer. Identitets- och åtkomsthanteringsverktyg inkluderar att begränsa användarprivilegier till vad som krävs för deras jobb, att kräva att lösenordshanteraren används i organisationen samt att aktivera multifaktorautentisering för molnkonton.

En person som använder ett VPN på sin bärbara dator för att skydda sina data under en resa.

Datasäkerhet

Med datasäkerhet avses åtgärder som vidtas för att skydda den information som lagras i molnet från direkta attacker. Dessa åtgärder innebär användningen av verktyg såsom virtuella privata nätverk (VPN) för att skydda data i transit till molnet och filkrypteringsprogramvara för att hålla lagrad information oläslig i händelse av ett intrång.

En dataserver, skyddad av en kedja och ett hänglås.

Datalagring

Även de bästa säkerhetssystemen kan misslyckas, vilket leder till förstörelse av data och störningar i molnaktiviteter. Datalagring och åtgärder för verksamhetskontinuitet hjälper organisationer att återhämta sig från nödsituationer och fungera som vanligt. Vanliga åtgärder är att ha säkerhetskopior, underhålla överflödiga system och ha detaljerade återhämtningsplaner för anställda.

Vanliga säkerhetsproblem med molnbaserade datorer

Fler attackvektorer

Genom att migrera till molnet öppnar du en ny dörr i kampen om data. Utöver ditt nätverk, din personal och din internetleverantör kan skadliga aktörer nu även rikta in sig på dina molntjänster för att bryta dina försvar.

Intrång genom närhet

Offentliga molntjänstleverantörer är ofta värd för flera klientinfrastrukturer på samma servrar (en praxis som kallas “multitenancy”) för att spara utrymme och minska kostnaderna. I denna situation kan du bli en sidoskada i en attack på en annan enhet.

Brist på synlighet

Leverantörer av molntjänster exponerar sällan sin infrastruktur och sina processer för kunder. Att inte kunna se hur molnmiljön är strukturerad gör det svårt att hålla reda på vem som har åtkomst till data och identifiera svagheter i säkerheten.

Försummelse från tjänsteleverantörens sida

Leverantörer av molntjänster är inte undantagna från mänskliga misstag eller slappa säkerhetsvanor. Genom att använda svaga administrativa lösenord eller inte följa lämpliga säkerhetspolicyer öppnar molntjänster upp sig själva – och dina data – för attacker.

Shadow IT

Shadow IT hänvisar till praxisen att använda enheter, appar och system utan godkännande från organisationens IT-avdelning. Molnsäkerhet måste täcka varje åtkomstpunkt till molnet så att anställda inte kan kompromettera hela organisationen genom att logga in med privata enheter.

Hantering av inloggning

Precis som i traditionella cybersäkerhetssystem bör användares åtkomst stå i proportion till deras funktionskrav. Anställda med överdrivna privilegier kan orsaka skada på data genom bristande erfarenhet eller genom att få sina konton hackade.

Hur säkrar du dina data i molnet?

Ange starka lösenord

Lösenord är ditt molnkontos första försvar. Använd en lösenordshanterare såsom NordPass för att generera och automatiskt fylla i komplexa lösenord.

Använd MFA

Multifaktorautentisering skyddar konton med ett extra säkerhetssteg. Utöver ditt lösenord behöver angriparna en kod eller enhet som bara du kan logga in på.

Kryptera filer

Använd filkrypteringsprogramvara eller lagra endast data i krypterade utrymmen (till exempel NordLockers molnlagring). Även om ett intrång skulle inträffa kan angripare inte komma åt dina krypterade filer.

Använd ett VPN

Ett VPN, såsom NordVPN, skyddar data i transit till och från molnet. Det är särskilt viktigt att använda ett VPN för att komma åt molnet från offentligt wifi.

Begränsa behörighet

Se till att anställda har allt de behöver för att göra sitt jobb – men inte mer. Detta förhindrar att ett hackat konto äventyrar hela organisationen.

Utbilda personal

Utbilda personalen om grunderna inom cybersäkerhet, inklusive hur man upptäcker hot och vad man bör göra i en nödsituation. Attacker genom social manipulering angriper outbildade användare.

Säkra slutpunkter

Se till att alla arbetsenheter kör de senaste versionerna av operativsystem och säkerhetsprogram. Begränsa åtkomsten till din molninfrastruktur från personliga enheter.

Ha säkerhetskopior

Regelbundna säkerhetskopieringar hjälper dig att hålla din organisation rullande även om en cyberattack lyckas förstöra delar av din molninfrastruktur.

Förbättra din molnsäkerhet med NordVPN

30 dagars återbetalningsgaranti

FAQ