IP ของคุณ: ไม่ทราบ · สถานะของคุณ: เปิดการป้องกันแล้วไม่มีการป้องกันไม่ทราบ

พฤติกรรมที่ปลอดภัย

พฤติกรรมที่ปลอดภัยและความตระหนักถึงภัยคุกคามออนไลน์เป็นรากฐานของประสบการณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ดูวิธีแยกแยะการหลอกลวงที่เป็นอันตรายและปกป้องอุปกรณ์ของคุณ