Twój IP: Brak danych · Twój status: ChronionyNiechronionyBrak danych

Przejdź do głównej treści


REGULAMIN PROMOCJI NORD Z PREZENTEM PRZY ZAKUPIE

Niniejszy regulamin określa zasady promocji Nord polegającej na przyznawaniu prezentów przy zakupie („Promocja”). Biorąc udział w tej Promocji, akceptujesz niniejszy Regulamin, który stanowi wiążącą umowę między Tobą a nordvpn S.A. („Nord”). Przed przystąpieniem do Promocji zapoznaj się z nim uważnie.

1. Warunki udziału.

Z tej promocji mogą skorzystać wszyscy użytkownicy usług NordVPN, którzy zakupili dowolny plan NordVPN (widoczny na stronie głównej promocji; „Plan”) w okresie Promocji, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

  • uczestnicy muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat (w momencie dokonania zakupu);
  • uczestnik musi utworzyć konto Nord jako nowy klient w Okresie promocji (tj. dotychczasowi klienci NordVPN nie kwalifikują się do Promocji);
  • uczestnik musi utrzymać zakupioną subskrypcję planu przez ponad 30 (trzydzieści) dni (tj. nie może jej anulować w ramach „Gwarancji zwrotu pieniędzy” zgodnie z sekcją 6.2 „Zwrot” Ogólnych warunków świadczenia usług).

Do celów niniejszego Regulaminu osoby spełniające powyższe kryteria są określane jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”.

Promocja nie obejmuje żadnych innych ofert/promocji. Zakup Planu jest warunkiem koniecznym. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne.

2. Okres promocji.

Promocja rozpoczyna się 20 marca 2024 r. o 00:30 czasu środkowoeuropejskiego („CET”) i kończy 12 czerwca 2024 r. o 9:00 czasu środkowoeuropejskiego („Okres promocji”). Oficjalnym zegarem Promocji jest urządzenie do pomiaru czasu używane przez Nord.

3. Prezent.

Po pomyślnym zakupie Planu w Okresie promocji każdy zweryfikowany i potwierdzony uczestnik (spełniający kryteria określone w niniejszym Regulaminie) otrzyma dodatkową 3-miesięczną subskrypcję NordVPN odpowiadającą zakupionemu Planowi zgodnie z następującymi warunkami:

  • przy zakupie planu Basic – 3-miesięczna dodatkowa subskrypcja planu Basic;
  • przy zakupie planu Standard – 3-miesięczna dodatkowa subskrypcja planu Standard;
  • przy zakupie planu Plus – 3-miesięczna dodatkowa subskrypcja planu Plus;
  • przy zakupie planu Complete – 3-miesięczna dodatkowa subskrypcja planu Complete;
  • przy zakupie planu Ultimate/Ultra – 3-miesięczna dodatkowa subskrypcja planu Complete.

Każda dodatkowa 3-miesięczna subskrypcja NordVPN, o której mowa powyżej, jest indywidualnie nazywana „Prezentem”. Uczestnik nie może wymienić Prezentu na gotówkę. Prezent jest przekazywany zgodnie z opisem i nie zawiera niczego więcej.

4. Przystąpienie do Promocji i przekazanie Prezentu.

W Okresie promocji wszyscy uczestnicy spełniający kryteria określone w punkcie 1 będą uprawnieni do otrzymania Prezentu. Nord automatycznie przyzna Prezent, dodając go do zakupionego planu, a szczegóły dotyczące prezentu będą również widoczne na koncie Nord uczestnika.

5. Prywatność.

Wszystkie informacje zebrane od uczestników w ramach Promocji podlegają Polityce prywatności Nord.

6. Zwolnienie od odpowiedzialności i jej ograniczenie.

Jeśli przeprowadzenie Promocji nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Nord (np. z powodu ingerencji, nieuprawnionej interwencji, oszustwa lub innych przyczyn niezależnych od Nord, które zakłócają lub wpływają na zarządzanie nią, jej bezpieczeństwo, uczciwość, rzetelność lub prawidłowy przebieg), Nord zastrzega sobie prawo (z zastrzeżeniem wszelkich pisemnych nakazów wydanych zgodnie z obowiązującym prawem) do odrzucenia roszczeń dotyczących nagród według własnego uznania lub do odwołania, zakończenia, zmiany lub zawieszenia Promocji.

7. Dodatkowe warunki.

Każda osoba biorąca udział w Promocji była, jest i będzie związana Ogólnymi warunkami świadczenia usług przez okres korzystania z Usług Nord.

Nord może, według własnego uznania, zdyskwalifikować każdą osobę, która: (i) ingeruje w proces zgłoszenia lub przebieg Promocji lub działanie którejkolwiek ze stron internetowych Nord; (ii) działa z naruszeniem niniejszego Regulaminu; lub (iii) działa w sposób nieuczciwy lub zakłócający porządek publiczny, z zamiarem dokuczenia innej osobie, znęcania się nad nią, grożenia lub nękania jej. Jeśli zgłoszenie jest niekompletne lub jeśli Uczestnik korzysta z metod zrobotyzowanych, automatycznych, zaprogramowanych lub tym podobnych, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane. Autoryzowany subskrybent konta e-mail użytego w momencie faktycznego zgłoszenia do Promocji zostanie uznany za Uczestnika i w przypadku sporu dotyczącego zgłoszeń przesłanych przez wielu użytkowników posiadających to samo konto e-mail musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Autoryzowany subskrybent konta to osoba fizyczna, której dostawca dostępu do internetu, dostawca usług online lub inna organizacja odpowiedzialna za przydzielanie adresów e-mail dla domen powiązanych z przesłanym adresem e-mail przypisała adres e-mail.

8. Postanowienia różne.

Biorąc udział w tej Promocji, każdy Uczestnik zgadza się, że decyzje Nord związane z Promocją i wszystkimi kwestiami związanymi z dystrybucją Prezentów są ostateczne. Wszelkie trudności w interpretacji niniejszych zasad oraz wszelkie spory będą rozstrzygane przez Nord lub przez właściwe sądy.

9. Prawo właściwe.

Niniejszy regulamin podlega prawu Panamy. Zgodnie z Dyrektywą o handlu elektronicznym (2000/31/WE) w zakresie ochrony konsumentów zastosowanie mają właściwe przepisy kraju zamieszkania uczestnika.

W razie pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem support@nordaccount.com.